โค้ชนุ่น/ อาจารย์​ราช รามัญ /โค้ชเอ้

โค้ชชิ่งภาวนา

"สู่พุทธคยาอินเดีย"

Bhuripalo

Meditation Center & Hospital.

โครงการสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล และสร้างสถานปฏิบัติธรรมภูริปาโล

แดนพุทธภูมิ พุทธคยา อินเดีย

.............................................................................................

 

การรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า

"ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"

.............................................................................................

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498

Bhuripalo

Meditation Center & Hospital.

 

โครงการสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล และสร้างสถานปฏิบัติธรรมภูริปาโล แดนพุทธภูมิ พุทธคยา อินเดีย

...............................................

 

การรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

 

ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า

"ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"

...............................................

 

โค้ชนุ่น/ อาจารย์​ราช รามัญ /โค้ชเอ้

โค้ชชิ่งภาวนา "สู่พุทธคยาอินเดีย"